Místní knihovna Dolní Tošanovice

Knihovní řád

Místní knihovny Dolní Tošanovice

1. Místní (Obecní) knihovna v Dolních Tošanovicích (dále jen knihovna) je veřejnou univerzální knihovnou, zajišťující všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům v souladu s listinou lidských práv a svobod. Umožňuje všem bez rozdílu rovný přístup ke knihovnou poskytovaným knihovnickým a informačním službám, vymezených knihovním zákonem (Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb) a ke kulturním hodnotám, obsažených v systematicky budovaných knihovních fondech. Knihovna podporuje kulturní a vzdělanostní rozvoj obyvatelstva, rozvoj tvůrčí práce člověka a napomáhá udržovat kontinuitu s historickými tradicemi.

2. Knihovnické služby jsou poskytovány uživatelům v provozních místnostech knihovny prezenčním i absenčním půjčováním vlastního knihovního fondu, prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby i půjčování z fondů jiných knihoven.

3. Časový rozvrh služeb je uveden v příloze knihovního řádu a na informační tabuli knihovny.

4. Obcí schválené poplatky (paušální administrativní poplatek, sankční poplatky, poplatky za služby, za které je provozovatel knihovny v souladu s knihovním zákonem oprávněn poplatky stanovit) jsou uvedeny v Ceníku služeb a sankcí (dále jen ceník), který je přílohou knihovního řádu.

5. Uživatelem knihovny se stává každý, kdo využije jejích služeb. Absenční půjčovní službu poskytuje knihovna jen těm uživatelů, kteří se stanou jejími čtenáři. Čtenář je povinen seznámit se s knihovním řádem včetně jeho příloh, který je veřejně přístupný v knihovně.

6. Čtenářem knihovny se mohou stát: - občané ČR starší 15 let: po předložení občanského průkazu - děti a mládež do 15 let: pouze se souhlasem jednoho ze svých rodičů nebo jejich zákonných zástupců; stávají se tím uživateli dětského oddělení; speciální knihovnické služby (např. Internet ….) mohou využívat jen po podpisu plné moci jedním z rodičů nebo jejich zákonných zástupců v přítomnosti knihovníka; - cizí státní příslušník: po předložení cestovního pasu a povolení k pobytu; - právnické osoby: žádají písemně a po předložení dokumentů je s nimi uzavřena smlouva o poskytování knihovnických služeb.

7. Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz. Průkaz se vystavuje na kalendářní rok a jeho platnost je třeba každoročně obnovovat. Čtenářský průkaz je nepřenosný.

8. Čtenář je povinen ohlásit změnu jména a bydliště, ztrátu čtenářského průkazu i ztrátu či poškození půjčeného dokumentu, za což uhradí sankční poplatek podle ceníku.

9. Za registraci v knihovně čtenář uhradí paušální administrativní poplatek dle ceníku. Tento poplatek opravňuje čtenáře k libovolnému počtu návštěv v kalendářním roce v knihovně, k absenčnímu a prezenčnímu půjčování knihovního fondu z vlastní knihovny či prostřednictvím meziknihovní služby z jiných knihoven, k získání ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší, ke zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy, k možnosti přístupu k vnějším informačním zdrojům prostřednictvím telekomunikačního zařízení, ke kterým má knihovna bezplatný přístup. Za využívání dalších služeb čtenář uhradí čtenář poplatky dle ceníku, pokud je poplatek stanoven.

10. Při půjčování dokumentů z knihovního fondu knihovny platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí. Pro půjčování dokumentů zapůjčených z jiné knihovny mohou platit další podmiňující ustanovení, pokud je zapůjčující knihovna stanoví.

11. Čtenář může být vyloučen z řad čtenářů pro porušení knihovního řádu a na základě vlastní žádosti.

12. Čtenář může mít vypůjčeno zpravidla 10 dokumentů. Vypůjčené dokumenty nesmí půjčovat dalším osobám.

13. Výpůjční lhůta je u knih a časopisů 1 měsíc. Knihovna má právo zkrátit výpůjční dobu u vybraných dokumentů.

14. Výpůjční lhůta může být dvakrát prodloužena, nežádá-li dokument další čtenář. Výjimečně je možné další prodloužení výpůjčky, ale jen po předložení dokumentu. O prodloužení může čtenář požádat:  Osobně  Emailem – urad@dolnitosanovice.cz  Telefonicky – 558 696 215

15. Nevrátí-li čtenář ve stanovené lhůtě dokument půjčený mimo knihovnu, účtuje knihovna čtenáři pokuty z prodlení podle ceníků.

16. Nereaguje-li čtenář na vyzvání či uhrazení dokumentu je celá záležitost řešena právní cestou.

17. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku v takovém stavu, v jakém ji převzal. Při převzetí si ji musí prohlédnout a všechny závady ihned ohlásit, jinak nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady.

18. Při ztrátě nebo poškození dokumentu je čtenář povinen nahradit způsobenou škodu, a to buď zajištěním stejného titulu, nebo finančně v ceně dokumentu (v oprávněných případech může knihovna stanovit cenu, odpovídající nabídce a poptávce na knižním trhu) a sankci za knihovnické zpracování dle ceníku.

19. Dokument, který je právě půjčený si může čtenář rezervovat.

20. Odbornou literaturu ke studijním účelům, kterou knihovna nemá ve svých fondech, zajišťuje svým čtenářům pomocí meziknihovní výpůjční služby (MVS). Tato služba se řídí platnými právními předpisy o MVS.

21. Knihovna poskytuje všem uživatelům ústní a písemné informace bibliografického a faktografického charakteru i pomoc při vyhledávání potřebných dokumentů a další informace potřebné ke studiu, k výkonu povolání, společenským funkcí apod.

22. Knihovna umožňuje uživatelům vstup na Internetu do přístupných bází.

23. Knihovna umožňuje kopírování dokumentů z knihovních fondů za úhradu přímých nákladů uvedených v ceníku.

24. Své stížnosti, oznámení a podněty týkající se provozu knihovny čtenář může sdělit písemně nebo ústně knihovníkovi, popř. obecnímu úřadu.

25. Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2011.

26. Veškeré změny knihovního řádu či jeho příloh se provádí formou dodatku.

obec knihovník (razítko, podpis)

(razítko, podpis)

 

Příloha 1

Knihovní řád Místní (Obecní) knihovny Dolní Tošanovice

Půjčovní doba

 

Pondělí 7,30 – 12,00 a 12,30 - 16,00
Úterý

po předchozí domluvě

   
Středa  7,30 – 12,00 a 12,30 - 16,00
Čtvrtek po předchozí domluvě    
Pátek zavřeno    
Sobota zavřeno    
Neděle zavřeno    

 

      

Příloha 2

Knihovní řád Místní (Obecní) knihovny Dolní Tošanovice

Ceník služeb a sankcí

1. Paušální administrativní poplatek Dospělí 20,- Kč Studenti 20,- Kč Důchodci 20,- Kč Děti 10,- Kč právnická osoba 20,- Kč

2. Meziknihovní výpůjční služba Realizace výpůjčky 1 dokumentu – poštovné dle platných směrnic

3. Sankce a porušení knihovního řádu Upomínací a vymáhací výlohy

1. upomínka – po 62 dnech od uplynutí lhůty k vrácení – upomínací výlohy 10,- Kč

2. upomínka – po 93 dnech od uplynutí lhůty k vrácení – upomínací výlohy 20,- Kč

3. upomínka – po 124 dnech od uplynutí lhůty k vrácení – upomínací výlohy 30,- Kč

4. Výlohy spojené se ztrátou dokumentu Kromě skutečné náhrady škody účtuje knihovna čtenáři: výlohy za knihovnické zpracování dokumentu – a každý dokument 50,-Kč

5. Ztráty a ostatní škody způsobené uživatelem Průkaz s čárovým kódem 20,- Kč Poškození čárového kódu v knihovní jednotce 20,- Kč

6. Služba za úhradu

a) Kopírovací služba 2,- Kč

b) Tiskový výstup z databází 1 strana 2,- Kč

 

Příloha 3

Knihovní řád Místní (obecní) knihovny Dolní Tošanovice

PROVOZNÍ ŘÁD STANICE ITERNETU

1. Služby Internetu může využívat každý uživatel knihovny v souladu s Knihovním řádem.

2. Předpokladem přístupu na Internet je ovládání základů práce na počítači a základních principů práce s počítačovou sítí Internet; pokud uživatel tyto znalosti nemá, vyžádá si od knihovníka základní informace.

3. Uživatelé dbají pokynů knihovníka, jimž hlásí zahájení i ukončení práce s PC. Po ukončení práce musí zůstat PC ve stavu, v němž byl předán obsluhou.

4. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není povoleno nahrávat, rušit, vytvářet nebo modifikovat soubory či adresáře V případě poškození PC či souborů je uživatel povinen uhradit veškeré náklady spojené s obnovením původního stavu. Při porušení tohoto ustanovení může být uživateli odepřen další přístup k multimediálním PC.

5. Uživatelé si mohou zamluvit místo, nejdéle však na dvě hodiny. Při prodlení platí rezervace maximálně 10 minut. Zamluvit stanici je možné i telefonicky na čísle 558 696 215 Stejným způsobem lze rezervaci i zrušit.

6. Není povoleno provozování počítačových her.

7. Informace a soubory získané během práce s Internetem si mohou uživatelé nahrát pouze na diskety, CD nebo DVD které si zakoupí v knihovně.

8. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah informací a souborů stažených z Internetu, za event. obsažené viry, ani za rychlost spojení.

9. Uživatelům není povoleno navštěvovat stránky Internetu, jejichž obsah není vhodný k prohlížení ve veřejných prostorech.

10. V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán z knihovny.

V Dolních Tošanovicích dne 1. 8. 2011

Razítko obce, podpis

razítko knihovny, podpis